joi, 18 februarie 2016

„Motivul creaţiei este bunătatea lui Dumnezeu“

Credincioşii din Bo­toşani au participat în urmă cu două zile la o nouă conferinţă duhovnicească în cadrul Seri­lor catehetice „Părintele Cleo­pa Ilie“. 

Manifestarea s-a des­fă­şurat în sala de conferinţe a Protopopiatului Botoşani, iar tema aleasă, „Crearea lumii ne­văzute“, a fost pregătită şi prezentată de părintele Marcel Asmarandei de la Parohia Un­guroaia, de părintele Florentin Urzică de la Parohia Agafton şi de părintele Ştefan Cătălin Postolache de la Parohia Suliţa II. „Revelaţia dumnezeiască su­pranaturală ne arată că lumea este opera lui Dumnezeu, crea­tă nu dintr-o materie existentă din veci şi coeternă cu Dum­ne­zeu, ci din nimic. Lumea este opera iubirii lui Dumnezeu. Adevărul că lumea este creată de Dumnezeu este mărturisit în Sfânta Sriptură chiar de la primele ei cuvinte: «La început a făcut Dumnezeu cerul şi pă­mântul» (Facere 1, 1). Acest ade­văr este întărit apoi de Sfân­ta Tradiţie prin nenumă­ra­te mărturii ale ei. Astfel, Sim­bolul niceo-constantinopolitan ne învaţă să credem «într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atot­ţii­torul, Făcătorul cerului şi al pă­mântului, al tuturor celor vă­zute şi nevăzute» (art.1). Mo­tivul creaţiei este bunătatea lui Dumnezeu, iar scopul este ca toate să se împărtăşească de iu­birea lui Dumnezeu - deci prea­mărirea lui Dumnezeu şi fericirea creaturii însăşi. Răul din lume nu este opera lui Dum­nezeu, ci a fiinţelor raţio­nale (mai întâi a diavolului şi apoi a omului, care au păcătuit şi prin aceasta s-au abătut de la izvorul binelui)“, a rezumat preotul misionar protopopesc Petru Fercal.

„Fiecare om e sub paza sau sub grija unui înger“
 
Când vorbim despre crearea lumii nevăzute ne referim la îngeri. Îngerii sunt duhuri, adi­că fiinţe spirituale fără trup, înzestrate cu minte, voinţă şi putere. Ei sunt firi înţelegă­toa­re, pentru că sunt fără de trup. Prorocul Isaia mărturiseşte că Serafimii cân­tă lui Dumnezeu neîncetat: „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dom­nul Savaot! Plin este tot pă­mân­tul de slava Lui“ (Isaia 6, 3). „Mântuitorul spune că fieca­re om e sub paza sau sub grija unui înger (Matei 18, 10). Cu­vântul înger înseamnă vesti­tor. Ei vestesc oamenilor voia lui Dumnezeu, aşa cum Arhan­ghe­lul Gavriil a vestit Fecioa­rei Maria că va naşte pe Mântui­torul, iar preotului Zaharia că soţia sa, Elisa­beta, va naşte un fiu. Dacă vorbim de îngeri buni, amintim şi de îngeri răi. Duhurile rele sau diavolii sunt acei îngeri care, în frunte cu căpetenia lor, Luci­fer, din trufie, au rupt comuniunea cu Dumnezeu, devenind duhuri rele, căzând deci din sta­rea în care au fost creaţi. A­ceş­tia ispitesc pe oameni şi le insuflă gânduri rele. Fiecare co­pil când este botezat primeş­te un înger păzitor, ca să-l ocrotească şi să-l călău­zească pe calea mântuirii. De asemenea, când un bărbat şi o femeie se hotărăsc să se că­să­torească prin Taina Sfintei Cu­nunii. ei primesc un înger ocrotitor purtând un veşmânt de culoare bleu-ciel. De aceea este de folos să citim Canonul de rugă­ciune către îngerul pă­zitor şi Ca­nonul de rugăciune către toa­te puterile cereşti şi către toţi sfin­ţii“, a adăugat preotul misio­nar protopopesc Petru Fercal. La finalul conferinţei, Grupul co­ral „Enes­ciana“ de la Biserica militară „Binecredin­cio­sul Voie­vod Şte­fan cel Mare şi Sfânt“, dirijat de prof. Mirel Azamfirei, a sus­ţinut un concert de cântări du­hovniceşti.

Niciun comentariu: